Ghid participare Licitatii | Licitatii publice | OTP factoring | Otpfactoring.ro
Casă la vânzare, Onești <br> <br> Preț: 149.000 EUR

Casă la vânzare, Onești

Preț: 149.000 EUR

Vreau detalii

Informare plata RATE  <br> <br> Context COVID-19

Informare plata RATE

Context COVID-19

Vreau detalii

Bunuri identificate <br> <br> OTP Leasing Romania

Bunuri identificate

OTP Leasing Romania

Vreau detalii

Casă la vânzare, Onești <br> <br> Preț: 149.000 EUR

Casă la vânzare, Onești

Preț: 149.000 EUR

Vreau detalii

Bunuri identificate <br> <br> OTP Leasing Romania

Bunuri identificate

OTP Leasing Romania

Vreau detalii

Ghid participare Licitatii

Cum se poate participa la licitație?

 

Se obțin informatii cu privire la licitație: data, ora, loc, termen de depunere a cauțunii, cont de depunere a cauțiunii.

 

Poate participa la licitaţie orice persoană care, cel mai târziu până la data si ora stabilite in publicația de vânzare, a consemnat cu titlu de cauțiune la banca și în contul specificat, 10% din preţul de începere a licitaţiei. In cazul necastigarii licitatiei, cautiunea depusa se restituie, la cerere.

 

Dovada plății cauțiunii trebuie prezentată executorului judecatoresc în vederea participării la licitație.

 

 

Ce documente trebuie prezentate Executorului Judecatoresc la ședința de licitație?

 

 

Persoane fizice: Dovada depunerii cautiunii de 10% din pretul bunului (OP procesat, recipisa de consemnare/CEC Bank, foaie de varsamant, etc.) + Datele de identificare ale persoanei (B.I/C.I in original si copie) + Oferta scrisa de cumparare a bunului + Procura autentica in cazul in care potentialul cumparator este reprezentat de o alta persoana la sedinta de licitatie;

 

Persoane juridice: Dovada depunerii cautiunii de 10% din pretul bunului (OP procesat, recipisa de consemnare/CEC Bank, foaie de varsamant, etc.) + Copie a certificatului de inmatriculare a societatii comerciale + Certificat constatator de la Registrul Comertului cu datele firmei si reprezentantii acesteia, din care sa rezulte ca firma este in functiune si nu se afla in procedura de insolventa + Mandat de participare la licitatie, emis de societate + Datele de identificare ale reprezentantului firmei care participa la licitatie + Oferta scrisa de cumparare a bunului;

 

 

Cum se stabilește prețul?

 

 

Preţul de la care începe licitaţia este cel prevăzut în publicaţia de vânzare.

 

 

Cum se desfășoara licitația?

 

 

Executorul va oferi spre vanzare imobilul prin trei strigari succesive, la intervale care permit supralicitari si va porni de la pretul mentionat in publicatia de vanzare. In cazul inregistrarii unei oferte cu un pret mai mare, se va incepe de la acest pret.

 

 

Ce se întamplă după licitație (adjudecare)?

 

 

Adjudecatarul imobilului va trebui sa plăteasca preţul imobilului în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării, ţinându-se seama de cauţiunea depusă în contul preţului.

 

Dacă adjudecatarul nu plătește preţul în termenul prevăzut de 30 de zile, imobilul se va scoate din nou la vânzare în contul adjudecatarului, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitaţie şi eventuala diferenţă de preţ.

 

Dupa plata integrala a prețului, executorul, pe baza procesului-verbal de licitatie, va intocmi actul de adjudecare. Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate şi pentru a fi înscris în cartea funciară.

 

Prin actul de adjudecare proprietatea imobilului se transmite de la debitor la adjudecatar.

 

De la data intabulării imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini.

 

 

Ce se intampla dupa intocmirea actului de adjudecare?

 

 

Are loc transmiterea proprietăţii imobilului.

 

Prin adjudecarea imobilului adjudecatarul devine proprietar. De la această dată, adjudecatarul are dreptul la fructe şi venituri, datorează dobânzile până la plata integrală a preţului şi suportă toate sarcinile imobilului.

Prin intabulare, adjudecatarul dobândeşte dreptul de a dispune de imobilul cumpărat, potrivit regulilor de carte funciară.

De la data intabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă, creditorii putându-şi realiza aceste drepturi numai din preţul obţinut. Dacă preţul de adjudecare se plăteşte în rate, sarcinile se sting la plata ultimei rate.

 

Totodată, la cererea adjudecatarului, acesta va fi pus în posesia imobilului adjudecat de către executor.

 

Dacă partea obligată să evacueze ori să predea un imobil nu îşi îndeplineşte această obligaţie în termen de 8 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării, ea va fi îndepărtată prin executare silită, iar imobilul va fi predat celui îndreptăţit.
Mentiune: Nicio evacuare din imobilele cu destinaţie de locuinţă nu poate fi făcută de la data de 1 decembrie şi până la data de 1 martie a anului următor, decât dacă creditorul face dovada că, în sensul dispoziţiilor legislaţiei locative, el şi familia sa nu au la dispoziţie o locuinţă corespunzătoare ori că debitorul şi familia sa au o altă locuinţă corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată. Aceste dispozitii nu se aplica in cazul evacuarii persoanelor care ocupa in mod abuziv, fara niciun titlu, o locuinta.

 

 

Punerea în posesie a adjudecatarului / evacuarea imobilului.

 

 

La cererea adjudecatarului, acesta va fi pus în posesia imobilului adjudecat de către executor.

 

Dacă partea obligată să evacueze ori să predea un imobil nu îşi îndeplineşte această obligaţie în termen de 8 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării, ea va fi îndepărtată prin executare silită, iar imobilul va fi predat celui îndreptăţit.

 

În vederea evacuarii imobilului, executorul judecătoresc se va deplasa la faţa locului, va soma pe debitor să părăsească de îndată imobilul, iar în caz de împotrivire, îl va evacua din imobilul respectiv pe debitor împreună cu toate persoanele care ocupă imobilul în fapt ori fără niciun titlu opozabil creditorului, cu sau fără ajutorul forţei publice, după caz, punând pe creditor în drepturile sale.

 

Când debitorul lipseşte sau refuză să deschidă uşile, executorul va fi însoţit de agenţi ai forţei publice ori reprezentanţi ai jandarmeriei, după caz.

 

Mentiune: Nicio evacuare din imobilele cu destinaţie de locuinţă nu poate fi făcută de la data de 1 decembrie şi până la data de 1 martie a anului următor, decât dacă creditorul face dovada că, în sensul dispoziţiilor legislaţiei locative, el şi familia sa nu au la dispoziţie o locuinţă corespunzătoare ori că debitorul şi familia sa au o altă locuinţă corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată. Aceste dispozitii nu se aplica in cazul evacuarii persoanelor care ocupa in mod abuziv, fara niciun titlu, o locuinta.

 

In ce caz se poate suspenda / anula adjudecarea si ce se intampla cu sumele platite de adjudecatar?

 

 

Instanţa de executare poate suspenda eliberarea sau, după caz, distribuirea sumelor rezultate din urmărirea silită a imobilului adjudecat. În cazul în care cererea de suspendare este formulată de debitor sau terţul dobânditor, acesta este obligat la plata cauţiunii în condiţiile dispoziţiilor art. 718 alin. (2) C.proc.civ.

 

Dacă actul de adjudecare este anulat, executorul va continua urmărirea de la actul desfiinţat şi va solicita din oficiu ca înscrierea provizorie efectuată în cartea funciară a dreptului de proprietate a adjudecatarului să fie radiată.

 

Sumele consemnate se vor restitui adjudecatarului, iar calitatea acestuia de administrator-sechestru al imobilului urmărit încetează.

 

 

Cat costa evacuarea imobilului si cat dureaza? Ce se intampla daca se gasesc la evacuare bunuri mobile in interiorul imobilului?

 

 

Costurile totale cu cheltuielile de executare nu pot fi estimate (costul estimativ fiind de pana la 2,200 Ron pentru debitor persoana fizica si 5,200 Ron pentru debitor persoana juridica, insa se recomanda contactarea unui executor judecatoresc); toate costurile se vor imputa celui care a ocazionat evacuarea (noului proprietar). De asemenea, perioada de timp necesara pentru evacuarea din imobil este de aproximativ 30 de zile (se recomanda contactarea unui executor judecatoresc).

 

Dacă executarea priveşte un imobil în care se găsesc bunuri mobile ce nu formează obiectul executării şi pe care debitorul nu le ridică singur ori sunt sechestrate într-o altă urmărire, executorul va încredinţa aceste bunuri în
păstrarea unui administrator-sechestru, care poate fi chiar creditorul, pe cheltuiala debitorului. Despre această măsură va fi înştiinţat creditorul în folosul căruia bunurile au fost sechestrate.

 

Dacă bunurile lăsate în depozit nu sunt sechestrate în favoarea altei urmăriri, executorul va fixa termenul în care debitorul trebuie să le ridice, care nu poate fi mai lung de o lună.

Mentiune: aceasta masura se aplica numai bunurilor carora li se poate stabili o valoare, nu si celor care nu o valoare estimabila ca urmare a vechimii, degradarii vizice si morale a acestora.

Notă: Prezentul Ghid are valoarea unui raport informativ la întocmirea căruia au fost avute în vedere normele în vigoare la momentul întocmirii sale şi nu atrage niciun fel de răspundere a autorului acestuia în ceea ce priveşte conţinutul acestuia, modificările legislative intervenite ori modalitatea de interpretare şi aplicare a normelor ce reglementează procedura de executare silită a imobilelor, de către instanţele de judecată, alte autorităţi competente ori terţe persoane.

 

Informaţiile şi recomandările conţinute în prezentul Ghid au caracter orientativ, fiind rezultatul unei interpretări rezonabile a legislaţiei în materie.

 

Totodată, acesta nu constitie o garanţie sau o asigurare în sensul desfăşurării în modul prezentat mai sus, a procedurii de executare silită imobiliară. Deşi concluziile din acest Ghid se bazează pe interpretări rezonabile ale legislaţiei existente, nu înseamnă că respectivului document i se va recunoaşte valabilitatea şi va fi pus în aplicare în conformitate cu termenii săi în orice situaţie.