Licitatie 23 Septembrie, 2021 <br> Apartament 2 camere Constanta <br> <br> Pret 31.463 EUR

Licitatie 23 Septembrie, 2021
Apartament 2 camere Constanta

Pret 31.463 EUR

Vreau detalii

Licitatie 27 Septembrie, 2021 <br> Apartament 3 camere Calarasi <br> <br> Pret 26.524 EUR

Licitatie 27 Septembrie, 2021
Apartament 3 camere Calarasi

Pret 26.524 EUR

Vreau detalii

Licitatie 29 Septembrie, 2021 <br> Casa cu teren Ramna <br> <br> Pret 12.667 EUR

Licitatie 29 Septembrie, 2021
Casa cu teren Ramna

Pret 12.667 EUR

Vreau detalii

Informare plata RATE  <br> <br> Context COVID-19

Informare plata RATE

Context COVID-19

Vreau detalii

Bunuri identificate <br> <br> OTP Leasing Romania

Bunuri identificate

OTP Leasing Romania

Vreau detalii

Licitatie 23 Septembrie, 2021 <br> Apartament 2 camere Constanta <br> <br> Pret 31.463 EUR

Licitatie 23 Septembrie, 2021
Apartament 2 camere Constanta

Pret 31.463 EUR

Vreau detalii

Licitatie 27 Septembrie, 2021 <br> Apartament 3 camere Calarasi <br> <br> Pret 26.524 EUR

Licitatie 27 Septembrie, 2021
Apartament 3 camere Calarasi

Pret 26.524 EUR

Vreau detalii

Licitatie 29 Septembrie, 2021 <br> Casa cu teren Ramna <br> <br> Pret 12.667 EUR

Licitatie 29 Septembrie, 2021
Casa cu teren Ramna

Pret 12.667 EUR

Vreau detalii

Notificare privind protecția datelor cu caracter personal

Acest document detaliază când și de ce vă colectăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în
care le putem divulga altora și cum le stocăm în condiții de siguranță.
Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal,
ne puteți trimite un email la ofr@otpfakt.hu sau ne puteți scrie la adresa de corespondenta din Bucuresti, Str.
Nicolae Caramfil nr. 79, et. 3, sector 1. De asemenea, ne puteți contacta telefonic la 0372101279.
Noi suntem operatorul de date cu caracter personal
OTP Factoring S.R.L, cu sediul în București, Bd. Dacia nr. 83, Sector 2, România, cu adresa de
corespondență în București, Bd. Nicolae Caramfil nr. 79, et. 3, Sector 1, România, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J40/9616/2009, Cod Unic de Înregistrare 26053645, reprezentată legal prin CEO,
domnul Talpa Vlad George, în continuare denumită „Operatorul”,
Noi prelucrăm date cu caracter personal în scopuri determinate
Având în vedere informațiile primite despre tranzacțiile dumneavoastră cu Afiliații nostri primite de la
aceștia, OTP FACTORING colectează, utilizează și divulgă datele cu caracter personal în următoarele scopuri:
– Recuperarea creanțelor în vederea gestionării contului dumneavoastră în activitatea noastră curentă
(urmărind pașii prevăzuți prin lege sau urmărind interesul legitim al Societății în scopul achitării
datoriei dumneavoastră, inclusiv, dar fără a ne limita la soluționarea pe cale amiabilă, reeșalonarea
datoriilor) ;
– Verificarea identității dumneavoastră, evaluarea portofoliului de datorii.
În plus, vă putem prelucra datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime precum:
– prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea de bani sau finanțarea
actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;
– în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la redactarea și
revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare întocmirii unei tranzacții, obținerea de
consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea
drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;
– cooperarea cu autorităților relevante în aplicarea legii și în cadrul cercetărilor efectuate (inclusiv, dar
fără a ne limita la dezvăluirea către organismele de reglementare, efectuarea controalelor de audit,
pentru supraveghere și cercetare sau pentru verificarea bonității clienților),
– gestionarea și pregătirea rapoartelor în scopuri interne, efectuarea de cercetări și/sau analize în
scopuri statistice sau în alte scopuri, astfel încât să ne putem stabili produsele, să înțelegem
comportamentul clienților, preferințele și tendințele pieței și să putem revizui, dezvolta și îmbunătăți
activitatea.

Aceste scopuri se pot aplica și in situația în care nu există nicio datorie față de Societate sau dacă contractul a
încetat, pentru perioada cerută de lege sau în scopul exercitării sau apărării unui drept în justiție.
Este posibil să divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal altor terțe părți
Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva divulgării
neautorizate. Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi
furnizate, pentru scopurile indicate mai sus (după caz) următoarelor entități sau terțe părți din România sau
din Spațiul Economic European:
– părți contractante și băncile acestora, în legătură cu transferul de fonduri, efectuarea de plăți, plata
cecurilor și alte tranzacții;
– agenți, contractori sau furnizori de servicii care asigură servicii operaționale Societății, precum servicii
de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații
aferente asistenței pentru clienți sau alte servicii către Societate;
– orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu
active comerciale (care se pot include orice fuziune, achiziție sau oricare datorie sau vânzare de
bunuri) ce implică Societatea;
– bănci, societăți de carduri și furnizorii acestora
– consilieri profesioniști, precum auditori și avocați, investigatori;
– autorități relevante de reglementare, ministere, consilii statutare sau autoritățile și/sau agenții
responsabile cu aplicarea legii, la nivel central, local sau internațional, pentru a ne conforma oricăror
directive, legi, reguli, ghiduri, reglementări sau scheme emise sau administrate de oricare dintre
acestea;
– inspectori, participanți la licitații, evaluatori, investigatori, executori judecătorești, notari sau alte terțe
părți;
– bănci sau instrumente de investiții în relație cu gestionarea activelor și plata produselor de investiție;
– agenții de colectare și reposedare în legătură cu executarea obligațiilor contractuale;
– grupul OTP Factoring asociat al Societății;
– oricare altă parte față de care ne-ați autorizat să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.
Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal
Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră
cu caracter personal:
– dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal aflate în posesia Societății;
– dreptul de a solicita Societății să rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai
sunt de actualitate;
– dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu
mai sunt necesare Societății;
– dacă prelucrarea are la bază consimțământul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor
(conform explicației de mai jos), dreptul de a solicita Societății să vă furnizeze datele cu caracter
personal obținute direct de la dumneavoastră și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui
operator (dreptul la portabilitatea datelor),
– dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, în orice moment,
– în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter
personal, dreptul de restricționare a prelucrării;

– dacă prelucrarea se bazează pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter
personal (acolo unde se aplică),
– dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).
Având în vedere existența deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea
unui profil, aveți anumite drepturi în ce privește aceste mecanisme
Pentru a ne conforma într-o manieră efectivă și eficientă cu obligațiile legale și pentru a reduce riscul de a nu
colecta creanțele noastre, vă prelucrăm datele cu caracter personal prin mecanisme de prelucrare automată
(inclusiv prin crearea profilului).
Aveți dreptul de a primi informații relevante cu privire la mecanismul logic care stă la baza luării deciziei,
precum și cu privire la importanța și consecințele unei astfel de decizii în ceea ce vă privește.
Aveți dreptul de a obiecta față de această manieră de prelucrare, iar noi vă vom respecta cererea, cu excepția
cazului în care există motive legitime și convingătoare care depășesc interesele, drepturile și libertățile
dumneavoastră.
Transferul către terțe părți și măsuri de siguranță
Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal
în afara Spațiului Economic European. Măsuri de protecție determinate vor fi implementate în situația unui
astfel de transfer, iar dumneavoastră veți fi notificați în consecință.
Perioada de reținere
Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu
obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate. In acest sens,
va informam ca perioada de pastrare a datelor dumneavoastra este de 10 ani.
Securitatea datelor cu caracter personal
Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în
posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii
accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor
riscuri similare.
În timp ce ne străduim să vă protejăm datele cu caracter personal, nu putem să ne asumăm răspunderea și
nici să asigurăm securitatea informațiilor pe care le transmiteți prin internet și vă îndemnăm să luați toate
măsurile de precauție pentru a vă proteja datele cu caracter personal atunci când utilizați această modalitate
de transmitere. Vă recomandăm să vă schimbați des parolele, să utilizați o combinație de litere și cifre și să vă
asigurați că utilizați un browser securizat.
Dacă vă retrageți consimțământul în ce privește utilizarea parțială sau completă a datelor dumneavoastră cu
caracter personal, în funcție de natura solicitării dumneavoastră, Societatea nu va putea să continue să vă
ofere serviciile și produsele și nici să administreze relația contractuală existentă deja. De asemenea,
retragerea consimțământului poate conduce la încetarea contractului și la nerespectarea obligațiilor

contractuale asumate de către dumneavoastră. În astfel de cazuri Societatea are dreptul de a adopta măsuri
expres prevăzute de lege.